• E-mail: spwhitton@spwhitton.name
  • IRC: seanw on freenode and spwhitton on OFTC
  • XMPP/Jabber: spwhitton@debian.org
  • GitHub: spwhitton
  • OpenPGP key fingerprint: 8DC2 487E 51AB DD90 B5C4 753F 0F56 D055 3B6D 411B
your PGP key ID :